FAIRY TALE LOVE – RRG24

Dẫu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào.