FAIRY TALE LOVE – RRAK10

Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.