FAIRY TALE LOVE – RRG32

“Có yêu nhau thì sang chơi cửa chơi nhà
Cho thầy mẹ biết để đuốc hoa định ngày.”