RA GIÊNG MÌNH CƯỚI – RRG28

Ruộng xạ anh gieo chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên
Ra giêng anh cưới em.