PETAL – RRAK55

Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi