CLOUDS AND FLOWERS – RRG31

Mây trôi nghìn năm mây cứ trôi
Hoa nở đợi người hoa cứ nở