HAPPY FLOWER – FS24

Duyên phận vợ chồng đạo nào sâu
Nghìn năm ân nghĩa mới chung cầu