THUỞ ẤY TINH KHÔI – RRA26

Ai cũng có ước mơ
Em chỉ cần anh thôi
Dòng sông còn duyên nợ
Tình đôi mình tinh khôi.