FAIRY TALE LOVE – FS37

Vậy là, từ đây nên nghĩa trầu cau
Nên duyên chồng vợ bạc đầu không phai.