CHÚNG MÌNH – FS34

Hôm qua anh đến nhà nàng
Mang theo cả giấc mộng vàng sánh duyên