THE CLASSIC – FS31

Hạnh phúc gì hơn chồng vun vợ vén
Chia sẻ ngọt bùi, cắt xén đắng cay.