PINK FLOWER – FS07

Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra.