NGÀY ẤY – FS18

Cả thế giới vội vàng lướt qua em, trong mắt em lại chỉ có anh.