FAIRY TALE LOVE – RRAK21

Bao giờ cho gạo bén sàng?
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh?