Tem thực phẩm gạo – 4x4cm

Decal giấy cán mang mờ – 4x4cm